Artikkel

SIRIUS digitaliserer norsk olje- og gassindustri

oljeoggass
Fra årskonferansen til Norsk olje&gass "Det store bildet" 14. mars 2019.

SIRIUS digitaliserer norsk olje- og gassindustri

I forrige uke var jeg på Norsk olje og gass’ årskonferanse «Det store bildet», der topper fra olje- og gassnæringen og leverandørindustrien, sammen med samfunnstopper, politikere og organisasjonsledere var tilstede. En av de tingene som ble fremhevet av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, direktør i bransjeforeningen, var at norsk olje- og gassnæring skal ligge fremst i det digitale skiftet. Næringen er avhengig av å finne de smarteste løsningene for en mer miljøvennlig teknologi for å gi mer energi med mindre utslipp.

Digitalisering av olje- og gassindustrien

Det er akkurat hva vi satser på ved Universitetet i Oslo, der et av våre store industriprosjekter, SIRIUS (Center for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain) nettopp retter seg mot digitalisering av norges aller viktigste industri; olje– og gassnæringen. SIRIUS er et norsk senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som løser problemene med skalerbar datatilgang i olje- og gassindustrien finansiert av offentlige og industrielle partnere over en periode på åtte år.

I SIRIUS, som er ledet av professor Arild Waaler ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, jobber norske og internasjonale forskere og industriaktører med verdensledende kompetanse sammen innen flere av de sentrale teknologiene som er nødvendig for å løse problemet med tilgang og forståelse av ekstremt store datamengder.

Det dreier seg om det man kan kalle høyytelses databehandling, eller high performance computing (HPC). Det handler om sky-teknologi som tilbyr nesten ubegrensede beregningsressurser, nye databaseteknologier som støtter spørringer mot ekstremt store datamengder og semantiske teknologier som støtter integrasjon av heterogene datakilder og transformering av data til informasjon. Sentralt står også språkteknologier som støtter avansert aksess til ustrukturert informasjon som tekst-dokumenter. 

SIRIUS

Institutt for informatikk ved UiO
Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

SIRIUS; Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain - Senter for skalerbar datatilgang i olje- og gass industrien.

SIRIUS er et norsk senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved UiO som løser problemene med skalerbar datatilgang i olje- og gassindustrien. Senteret kombinerer offentlig finansiering for grunnforskning med finansiering fra sine industripartnere i et 8 års program for industriell innovasjon. Senteret startet 1. november 2015 og vil etter planen avsluttes 31. oktober 2023.

Finansieringen er i øyeblikket på nærmere 300 millioner kroner fordelt på Forskningsrådet, deltakende universiteter og industripartnere.

Deltakere:

  • Universitetet i Oslo (ledelse), University of Oxford, NTNU, Simula Reserach Laboratory.

  • Equinor, Computas, Schlumberger, Aibel, Aker Solution, Kadme, IBM, OSIsoft, Numascale, Evry, Dolphin, DNV GL, SAP, TechnipFMC

Enorme muligheter for innovasjon

I olje- og gassnæringen finnes det enorme muligheter for innovasjon og effektivisering, ifølge lederen av senteret professor Arild Waaler. Foreløpig har man ikke sett de store effektene av digitalisering innen bransjen. Kostnadene er like høye som før, og det brukes enormt mange ingeniørtimer på å lage løsninger, spesifisere og finne data. Likevel er det fremdeles slik at selve kjerneoperasjonene fremdeles ikke er digitalisert. Næringen formelig roper etter kunstig intelligens, tilpassede verktøy og nye metoder. Det er nettopp det SIRIUS jobber med!

I SIRIUS samarbeider partnerne om teknologiutvikling gjennom hele verdikjeden. Det gjøres eksperimenter i industrien og utvikles innovative metoder, og det utvikles prototyper som olje- og gass-sektoren vil evaluere i sitasjoner fra den virkelige verden. Bredden av partnernes ekspertise vil sette oss istand til å lukke sirkelen gjennom en tett kobling mellom forskning og industri.

Overførbare teknologier - konvergens

Det er ikke bare i olje- og gass-sektoren man har komplekse utfordringer med tilgang til store datamengder. Det betyr at løsninger som utvikles for denne sektoren kan overføres til andre sektorer. Konsortiet har flere ledende IT-selskaper som vil sørge for rask overføring av SIRIUS-innovasjoner til andre industrier og forretningsområder.

Konsortiet har i 2018 arbeidet videre med utpekte utfordringer - fyrtårn - innen leting, drift og anvendelser utenom olje og gass. Resultater fra SIRIUS kan bidra til å løse viktige problemer gjennom digitalisering av norsk næringsliv. Dette dreier seg om digital geologi, bedre utnyttelse av nasjonale datalager og støtte til utvinning og petroleumsteknologi. Innenfor drift utvikles det metoder innen planlegging, kravstyring for utbygging og digitale tvillinger. Andre anvendelser er innen personalisert medisin og miljøovervåking.

Norge i det globale bildet

For et moderne universitet som UiO er samarbeid med private selskaper og offentlig forvaltning av største betydning. For oss er det ingen tvil om at slike samarbeid gir avkastning både for oss og for samfunnet. Vi er nå i full gang med å forberede nye søknader til SFI-er, nå som Forskningsrådet har satt i gang en ny utlysningsrunde. 

For norsk økonomi spiller olje- og gassektoren en stor rolle. For å sikre norsk verdiskaping fremover er industrien helt avhengig av å utvikle nye, moderne løsninger - da er evnen til å utnytte digitalisering helt sentral! Norge er en relativt liten aktør i et globalt oljemarkedet, og står for om lag to prosent av verdens samlede etterspørsel etter råolje. Norge er derimot verdens tredje største eksportør av naturgass, og forsyner EU med om lag 25 prosent av det totale gassforbruket. Nesten all olje og gass som produseres i Norge eksporteres, og eksportverdien utgjør om lag halvparten av samlet norsk vareeksport. Dette gjør olje og gass til Norges desidert viktigste eksportvarer. 

Gjennom SIRIUS er det også etablert fruktbare samarbeid med olje- og gassektoren i Brasil, både med akademia (Federal University of Rio Grande do Sul) og industri (Petrobras), som bidrar til å realisere regjeringens Panorama-strategi, der internasjonalt samarbeid med Brasil, India, Kina, Sør-Afrika og USA trekkes frem som spesielt interessante samarbeidsland. 

Fra data til innsikt

SIRIUS har eksistert i litt over tre år og er nå gjenstand for en midtveisevaluering i regi av Forskningsrådet. Senteret er sammen med BigInsight et godt eksempel på UiOs konvergensstrategi. Matematikk, statistikk og datavitenskap kobles til mange andre fagområder, og skaper slik synergier som er med på å sikre fremtidig velferd gjennom en sunn utvikling av den kunnskapsbaserte norske økonomien. Ved UiO har vi mange fagmiljøer med dyp kunnskap innen data science, et begrep som er i ferd med å etablere seg som et eget fagfelt som kombinerer etablerte fag som matematikk, statistikk, dataanalyse og deres relaterte metoder. Foruten modellering og statistisk inferens inkluderer feltet også definering av aktuelle spørsmål, innhenting og lagring av data, rensing av data, samt å kommunisere og visualisere resultater. Data science er et konsept som kombinerer alle disse forskjellige leddene, slik at man lettere kan forstå og analysere innholdet i datasett.

Kunnskap i bruk

UiO vil at kunnskap skal tas i bruk, derfor samarbeider vi med mange aktører som kommer til oss med ulike problemstillinger, med det til felles at vi ønsker ny, akademisk kunnskap. I forrige uke snakket jeg om prosjektet BigInsight, som er et annet senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), delvis finansiert av Norges forskningsråd, der helt nye statistiske metoder utvikles for å avdekke irregulære mønstre i enormt store datamengder. BigInsight og SIRIUS er nære samarbeidspartnere.

SIRIUS bidrar til utvikling av innovative løsninger til norges desidert viktigste industri, samtidig som løsningene er overførbare til mange andre problemstillinger og næringer. Gjennom SIRIUS utvikles det tette bånd mellom ulike aktører fra akademia og næringsliv, og det bidrar til at vår kunnskap blir tatt i bruk . I den nye strategien til vårt fakultet (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) sier vi blant annet at våre fagmiljøer skal være de fremste samarbeidspartnere for næringsliv og offentlig sektor. Den formen for samarbeid som SFI representerer, gjør at vi kan jobbe strategisk sammen med både privat og offentlig sektor, samt andre akademiske miljøer, og slik sørge for at den store mengden kunnskap vi besitter, i enda større grad kommer i bruk. 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)