Artikkel

Nå får studentene ved UiO tilbud om arbeidspraksis innen realfag og teknologi

Arbeidspraksis

Nå får studentene ved UiO tilbud om arbeidspraksis innen realfag og teknologi

Før sommeren tas de aller første studentene opp på vårt nyeste studietilbud: Arbeidspraksis ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Fire institutter har utviklet et arbeidslivsrelatert emne (som gir studiepoeng), der studentene får mulighet til å teste ut sin kompetanse hos reelle arbeidsgivere. Fakultetet gjennomfører arbeidspraksis som pilotprosjekt høsten 2019.

Arbeidsgivere fra privat og offentlig sektor

I pilotprosjektet er vi svært fornøyde med å ha knyttet til oss disse 9 spennende og engasjerte arbeidsgiverne, som tilbyr ca 25 praksisplasser for studentene ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet:

  • PwC Consulting
  • DNB
  • Norsk Regnesentral
  • SINTEF Digital
  • Institutt for energiteknikk (IFE)
  • eDNA solutions AB, Göteborg
  • Vitenskapskomiteen for mat og miljø
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Botanisk Hage i Oslo (Naturhistorisk museum)

Studentene skal få prøve seg på arbeidsoppgaver med stor grad av variasjon: fra overvåkning av biologisk mangfold, bioinformatikk og samling av data om norsk vilt gjennom viltkameraer via metoder for verdsetting av urban natur til data science- og IT-arkitekturarbeid i større virksomheter og utviklingsoppgaver innen fornybare energisystemer. Praksisemnet skal gi 10 eller 20 studiepoeng, og studentene skal tilbringe 1 eller 2 måneder med praktiske og reelle arbeidsoppgaver i virksomhetene for å kunne fullføre emnet.

Praksisordningen vil inngå i bachelor-programmer ved fakultetet, og det gjennomføres i studentenes utviklingssemester i femte eller sjette semester. I pilotprosjektet er det studenter ved noen utvalgte bachelorprogrammer ved Matematisk institutt, Fysisk institutt, Institutt for teknologisystemer og Institutt for biovitenskap som får mulighet til å prøve seg i arbeidspraksis. Siden studentene er i de siste semestrene i sine bachelorstudier, har de rukket å tilegne seg mye realfaglig kompetanse som kan anvendes i arbeidslivet.

Mentor og faglig oppfølging

Studentene vil ha en egen mentor hos arbeidsgiver, få faglig oppfølging fra sine respektive institutter underveis og gå på jobbsøkerkurs hos Karrieresenteret i forkant av praksisperioden.

Parksisemnet skal gi studentene erfaring med ulike arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet ved at studentene tar del i det daglige arbeidet hos arbeidsgiver. Etter praksisoppholdet vil studentene har fått erfaring med å adressere faglige utfordringer og bruk av verktøy og metoder i en konkret arbeidslivssituasjon, dessuten trening i å utveksle synspunkter og erfaringer med andre med samme fagbakgrunn og inngå i et kollegialt fellesskap. I tillegg vil studentene lære mer om arbeidsgivers virksomhet og bli mer bevisste på rollen som arbeidstaker.

Jobbsøkertrening

Selve opptaks- og søknadsprosessen vil gi studentene verdifull jobbsøkertrening: I tillegg til å søke om opptatt på emnet, må studentene skrive en søknad eller et motivasjonsbrev til arbeidsgiver. Arbeidsgiver utformer en «stillingsannonse» eller beskrivelse av arbeidsoppgavene i praksisoppholdet, og kan bruke korte intervjuer eller tester i utvelgelsesprosessen. Det er arbeidsgiver som velger hvem som skal få tilbud om praksisplass basert på CV og søknadsbrev. Slik blir tildelingen av praksisplasser et resultat av at studentene søker om plass hos den eller de av arbeidsgiverne de synes er mest interessante, mens arbeidsgiverne konkurrerer om de studentene de finner best kvalifiserte.

Tettere bånd til arbeidslivet

Arbeidspraksis er etterspurt både av næringslivet, myndighetene og studentene selv, og er et uttrykk for UiOs ambisjoner om å utdanne kandidater med kunnskap og kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Vi er opptatt av å tette gapet mellom studier og arbeidsliv, og dette er også en oppfølging av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Der understrekes behovet for bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet, og at studentene forberedes bedre til hverdagen de vil møte etter endt utdanning. Aller viktigst er det kanskje at studentene selv får innsikt i hvordan de kan bruke sin kompetanse i reelle arbeidssituasjoner - og får oppleve at det de lærer gjennom studiene er kan bidra til å løse reelle samfunnsutfordringer. Målet er at arbeidspraksis skal bli et etablert tilbud for alle våre studenter ved fakultetet på bachelornivå.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)