Artikkel

Elitestudier ved UiO – Norges aller første Honours-program

UiO

Elitestudier ved UiO – Norges aller første Honours-program

Høsten 2019 får tjue ambisiøse studenter mulighet til å ta det tverrfaglige Honours-programmet innen realfag eller humaniora. Universitetet i Oslo (UiO) er først ute med å gi et slikt tilbud til spesielt talentfulle og motiverte studenter.

Kunstig intelligens på agendaen

Digital kompetanse vil bli vektlagt i den nye utdanningen, og kullet som starter høsten 2019 vil ha særlig fokus på temaet kunstig intelligens gjennom hele bachelorgraden. Feltet vil bli viktig for Norges økonomiske utvikling, og for å lykkes må vi satse strategisk både på tvers av fag og i hele bredden av våre ansvarsområder; utdanning, forskning og innovasjon.

Vi vil med det nye studieprogrammet gi studentene innsikt i både realfag og humaniora, og allerede tidlig i studiet forberede dem på problemstillinger når det gjelder etiske hensyn, robuste juridiske rammebetingelser og personvern. Når vi starter den nye satsningen på de akademiske talentene med å sluse dem inn på feltet kunstig intelligens, er det en investering i en trygg fremtid med de viktigste ressursene vi har – menneskene.

Tilbud til spesielt talentfulle og motiverte studenter

Regjeringen har gjennom stortingsmeldingene om studiekvalitet og humaniora tydelig signalisert at arbeidet med å heve kvaliteten i høyere utdanning bør inkludere tilbud som utfordrer flinke studenter til å strekke seg ekstra. Dette budskapet ble også gjentatt i den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som ble lansert høsten 2018.

Honours-programmet er på bachelornivå, med fem ekstra studiepoeng hvert semester. Hver student får sin egen faglige mentor som følger dem gjennom hele studieløpet og som hjelper dem å skreddersy studieprogrammet slik at det blir tilpasset deres ambisjoner, ønsker og behov. Gjennom det treårige løpet vil de møte fremragende forskere, undervisere og studenter, og eksterne foredragsholdere vil bli hentet inn for å supplere der hvor dette kan gi den mest oppdaterte forskningsbaserte introduksjon til et tema. Studentene fordyper seg innen realfag eller humaniora, men utfordrer hele tiden hverandre ved å diskutere og se på andre fagtradisjoner enn sin egen. Slik kombineres faglig dybde med tverrfaglig kompetanse. Alle fag har sine egne metoder, sine måter å tolke verden på, og metodikken vil stå sentralt, fortsatt med temaet kunstig intelligens som utgangspunkt. Studentene skal fordype seg i et tverrfaglig prosjektarbeid innenfor feltet med samfunnsaktuelle temaer og med en sterk kobling til forskning. Honours-programmet gir dessuten rom for utveksling, studiepoenggivende praksisplass eller frie emner.

Dette blir et eksklusivt tilbud til de aller mest motiverte og talentfulle studentene, men opptaket skjer på samme måte som til våre øvrige studieprogrammer. Det er studentenes egen innsats og karakterer fra videregående skole som bestemmer hvorvidt de vil bli tatt opp.

En satsing på toppen kommer alle til gode

Globalisering omfatter ikke bare varer og arbeidskraft, det er også en rivalisering på tvers av landegrensene om å tiltrekke seg de beste studentene. UiO vil være internasjonalt konkurransedyktig, og da må vi ha tilbud på linje med de de beste institusjonene i utlandet.

Honours-programmer er en internasjonal trend og finnes allerede i ulike former i en rekke land, deriblant USA og Nederland. Dersom vi ikke kan gi studentene det samme tilbudet her, risikerer vi at de største talentene forsvinner ut av landet. Hvis vi mister de beste hjernene, vil dette svekke konkurranseevnen til norske bedrifter i den teknologidrevne utviklingen vi befinner oss i. Samfunnet blir stadig mer kunnskapsbasert, og Norge trenger å være på ballen når det gjelder digital kompetanse og utvikling. Da er det helt vesentlig at vi utnytter de menneskelige ressursene vi har å spille på.

UiO har ambisjoner om å markere seg internasjonalt både på utdanning, forskning og innovasjon. Vi markerer oss allerede på forskning, og innen innovasjon er vi langt fremme (som nr 32) blant de 100 beste i Europa. For å bli enda bedre må vi også være fremst i utviklingen når det gjelder metoder for undervisning. Utdanningskvalitet er en hovedprioritet fremover, og her er Honours-programmet bare ett av mange tiltak vi setter i verk. Selv om programmet bare tilbys de mest talentfulle studentene, vil vi kunne få nyttige erfaringer som vil være verdifulle for utviklingen av nye fagmiljøer, undervisningsmetoder og studieprogrammer. Slik vil en satsing på talentene kunne bli et gode for hele bredden av våre studenter. Til syvende og sist handler det om å ta vare på og foredle alle våre ressurser for å sikre verdiskaping og velferd i fremtiden.

 

 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)