Artikkel

Kunnskapsutvikling for en verden i endring

GodJul
Julestemning ved Myrasundet

Kunnskapsutvikling for en verden i endring

Nok et godt år er gjennomført og det er tid for å ønske medarbeidere og samarbeidspartnere på og utenfor Universitetet i Oslo en riktig GOD JUL! I tillegg skal jeg bruke noe linjer rundt tittelen på dette innlegget.

For et år siden skrev jeg en julehilsen der jeg annonserte at vi skulle bruke 2018 på å utvikle en ny strategi for forskning, utdanning og innovasjon innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Det har vi gjort. Da vi startet arbeidet for litt over et år siden var den foreløpige tittelen på strategien «Realfag og teknologi mot 2030». Nå er strategien klar for lansering og tittelen på strategien har blitt «Kunnkapsutvikling for en verden i endring», som også er tittelen på dette innlegget. Vi har beholdt «Realfag og teknologi mot 2030» som undertittel for å tydeliggjøre tidsperspektivet for den nye strategien.

Bærekraft, konvergens og dannelse

I uoverskuelig fremtid vil kunnskap og kompetanse i realfag og teknologi være svært viktig for samfunnsutviklingen, ikke minst for å bidra til å løse noen av verdens store utfordringer. Disse utfordringen er godt beskrevet i FNs bærekraftsmål. Tittelen på den nye strategien peker på dette og vi har blant annet bygget inn perspektiver knyttet til bærekraft, konvergens og dannelsen i den nye strategien. I løpet av den siste uka har jeg derfor skrevet tre bloggartikler om dette, nemlig Dannelse i det 21. århundre, Konvergens; alt henger sammen med alt, enda mer en før, og Bærekraft og bærekraftsmålene.

En fremtid basert på en stolt historie

Hvor skal realfag og teknologi ved UiO være i 2030? Det å finne presise svar på dette spørsmålet er selvfølgelig umulig, men i strategien formulerer vi noen viktige målsettinger som peker ut en ambisiøs, men fornuftig, vei mot 2030. Mye har skjedd og skjer, både på og utenfor UiO, og vi vet at mye kommer til skje i årene som kommer. Vi må kontinuerlig forholde oss til endringer, enten de påføres oss fra omverden eller vi skaper disse endringene selv. Begge deler er like viktig. Endring er også utvikling. For Universitet i Oslo handler det om å finne god balanse mellom det å være behørig konservativ og nødvendig nyskapende. Matematiske fag, naturvitenskap og teknologi ved UiO har lange tradisjoner, og i innledningen til strategien har vi hentet frem noen av mange store øyeblikk fra stolt historie som strekker seg tilbake til etableringen av Universitetet i Oslo i 1811.

Den frie uavhengige tanke

Våre lovpålagte oppgaver er forskning, utdanning, samt at vi skal bidra til at kunnskap tas i bruk. Begrepet ”kunnskap i bruk” er et dekkende uttrykk for formidling og innovasjon som begge deler  handler om å spre og utnytte kunnskap og kompetanse fra forskning og forskningsbasert utdanning. Det er imidlertid viktig at en strategi utformes slik at alle tiltak som følger av strategien støtter opp under vår frie og uavhengige rolle som kunnskaps- og kompetanseutviklende institusjon. Grunnmuren i vår virksomhet er og skal være den frie uavhengige tanke. Strategien innledes med dette utsagnet.

GOD JUL

Da gjenstår det å takke medarbeidere på Universitetet i Oslo og partnere i næringsliv og offentlig sektor for innsatsen og samarbeidet i året som har gått. Jeg vil særlig fremheve den store interessen for strategiarbeidet over hele fakultetet og de gode bidragene fra eksterne partnere i møter og seminarer gjennom hele 2018. Året som snart går over i historien har vært et godt år for Det matematsik-naturvitenskapelige fakultet. Nå er det jul. GOD JUL!

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)