Artikkel

Bærekraft og bærekraftmålene

Kristin Braa med studenter
Her utvikles verdens største helseinformasjonssystem. Slike systemer er avgjørende for at verden skal kunne realisere minst ett av bærekraftsmålene. Bruk bildet.

Bærekraft og bærekraftmålene

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo skal snart lansere sin nye strategi. Bærekraft, konvergens og dannelse er tre begreper som på ulikt vis preger strategien. Jeg har allerede skrevet litt om dannelse og konvergens her på bloggen. Nå står bærekraft for tur!

Under overskrifen bærekraft finner du denne teksten i den nye strategien for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo:

«Verden står overfor store utfordringer. Disse utfordringene er godt formulert i FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene uttrykker et langsiktig endringsbehov som krever betydelig innsats fra en hel verden. Som en stor og viktig bidragsyter på viktige fagområder, har fakultetet et betydelig ansvar for at grunnforskning og høyere utdanning knyttes til disse store globale utfordringene. Fakultetets medarbeidere har betydelig kapasitet på området, både hva angår problemforståelse og når det gjelder det å finne nye løsninger som er nødvendig for en bærekraftig samfunnsutvikling.»

Disse setningene står for seg selv, men de må også ses i sammenheng med resten av strategien. Vi gleder oss til lansering av «Kunnskapsutvikling for en verden i endring», som er tittelen på den nye strategien til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Strategien skal etter planen lanseres mandag 4. februar 2019.

Bærekraftsmålene kan tolkes som en heldekkende erklæring om hva menneskeheten vil oppnå. Bærekraftsmålene kan også tolkes som en samling med kloke og velformulerte mål som menneskeheten må oppfylle, eller i det minste søke å oppfylle, for at det skal bli levelig på jorda i fremtida. Den høye kvaliteten på tenkningen bak bærekraftsmålene har gjort at alle, eller praktisk talt alle, strategier og handlingsplaner for nær sagt alle typer virksomheter refererer til bærekraftsmålene. De fleste strategier og handlingsplaner for en virksomhet vil naturlig innrette seg mot de bærekraftsmålene (og delmålene) som er relevant for den aktuelle virksomheten. Bærekraftsmålene gir noe til alle. Dette er bra, men det kan også bli en sovepute. Man kan lett skrive seg inn i bærekraftsmålene uten å gjøre noe nytt, dvs. bidra uten egentlig å bidra!  Det er derfor viktig å understreke at bærekraftsmålene uttrykker et langsiktig og bredt endringsbehov som krever betydelig innsats fra en hel verden og særlig fra den delen av verden som vi tilhører – de rike!

Veien videre for å realisere bærekraftsmålene er global og gjelder alle. Én virksomhet kan ikke alene løse utfordringene knyttet til bærekraftsmålene. Alle kan bidra og den virksomheten jeg har gleden av å lede kan gjøre ganske mye og betydelig mer enn i dag. Hva betyr bærekraftsmålene for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet? I de neste avsnittene følger noen smakebiter på hva vi ønsker å få til i årene som kommer.

Vi skal satse sterkere på forskning for økt problemforståelse knyttet til bærekraftsmålene. Her kan vi bidra på flere områder. Et eksempel er vår nye tverrfaglige satsing på «BioGeoChemistry in the Anthropocene», som blant annet adresserer viktige utfordringer knyttet til økt forståelse av karbonsyklusen.

Vi skal satse sterkere på forskning for å finne nye bærekraftige løsninger innen energi og helse.  Fakultetet er og vil være en sterk bidragsyter i UiOs satsing på fornybar energi, vi er i gang med en større satsing på utvikling av fremtidens effektive energisystemer, og vi utvikler et helseinformasjonssystem som i dag brukes i et stort antall land Afrika og Asia.

Utfordringer knyttet til en bærekraftig samfunnsutvikling skal, sammen med dannelse, sterkere inn i alle utdanninger på alle nivåer. Fakultetet vil også, i større grad enn tidligere, adressere problemstillinger som krever radikale tverrfaglige tilnærminger. Slike tilnærminger er nødvendig for å kunne realisere mange av bærekraftsmålene.

...og snart kommer strategien!

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)