Artikkel

Dannelse i det 21. århundre

Robotikk, studenter, Jim Tørresen
Studenter og ansatte i full sving i et av robotikk-laboratoriene ved UiO. Her arbeides det med kunstig intelligens! Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

Dannelse i det 21. århundre

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har siden høsten 2017 arbeidet med en ny strategi. Denne strategien er snart ferdig og lanseres i begynnelsen av februar 2019. Bærekraft, konvergens og dannelse er tre begreper som på ulikt vis preger den nye strategien. Gjennom julen skal jeg her på bloggen skrive litt om disse tre begrepene Jeg starter med dannelse.

Under overskrifen dannelse har vi valgt å skrive følgende i strategien:

«Redelighet, etisk refleksjon, gjensidig respekt, konstruktiv samhandling og medmenneskelige holdninger skal være gjennomgående i fakultetets virksomhet. Våre forskningsnære utdanninger skal gi studentene grunnleggende forståelse for kunnskapsutviklingens betydning gjennom historien og inn i fremtiden. Kunnskap om hvordan den fysiske verden henger sammen har en verdi i seg selv. Dannelse innebærer en aktverdig kombinasjon av allmennkunnskaper, innsikt, respekt og adferd. Dannelse kobler naturlig til fakultetets ambisjoner om å bidra sterkere til en bærekraftig samfunnsutvikling.»

Denne korte teksten må selvfølgelig leses sammen med resten av strategien, men det er stor enighet om at perspektiver knyttet til dannelse i det 21. århundre skal prege virksomheten ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Dannelse skal få særlig oppmerksomhet i utviklingen av fakultetets utdanningsprogrammer i årene som kommer.

Dannelse er et litt krevende begrep, men et begrep det også er skrevet mye om, bl.a. i rapporten «Kunnskap og dannelse foran en nytt århundre»  av dannelsesutvalget i 2009. Man kan også lese om dannelse på Wikipedia og flere andre steder.

Grunnen til at vi tar dannelse så tydelig inn i vår strategi er at perspektiver knyttet til dannelse i for liten grad har vært til stede når den delen av institusjonen som jeg tilhører har utformet sine strategier, i det minste i de snart 40 årene jeg har vært ved UiO. Dette til tross for at mange forskere innen naturvitenskap og teknologi ved UiO har vært og er opptatt av dannelse. En annen grunn er at begrepet og inneholdet i begrepet i stor utstrekningen har vært «eid» av filosofer og idéhistorikere. Det har på en måte ikke vært nødvendig å bry seg da filosofene og idéhistorikerne har gjort en god jobb gjennom mange. Det er imidlertid på tide at også vi – naturvitere og teknologer – engasjerer oss sterkere når dannelse i det 21. århundre skal utformes. Derfor er dannelse tydelige på plass i den nye strategien til  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vd Universitetet i Oslo.

Vi ønsker å utfordre våre kollegaer – filosofene og idéhistorikerne, vi ønske å samarbeide med våre kollegaer - filosofene og ídehistorikerne, og vi tror at vi – naturvitere og teknologer, også kan ha litt å bidra med når begrepet dannelse skal utvikles og operasjonaliseres i vår tid og inn i fremtiden. Vi går spennende tider i møte.

I tillegg til at dannelse knyttes naturlig til bærekraft vil også dannelse ha betydning for konvergens, men det kommer jeg tilbake til! Det er ikke uten grunn at jeg henter bildet til denne artikkelen fra et av våre robotikk-laboratorier der vi arbeidere med lærende algorimer og kunstig intelligens.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)