Artikkel

Sensorveiledning innføres for alle eksamener

studenter på campus

Sensorveiledning innføres for alle eksamener

Fra dette semesteret er det obligatorisk å utarbeide sensorveiledninger for alle eksamener ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Dette har lenge vært etterspurt av studentene, og innføres nå nasjonalt som et ledd i bedre å ivareta studentenes rettsikkerhet. Innføring av sensorveiledninger ved UiO ble vedtatt av Universitetsstyret tidligere i år.

Formål

Målet er at sensorveiledningene bidrar til økt kvalitet i alle studieprogram og emner, ved at vi får en tettere kobling mellom læringsutbytte, undervisning, eksamensoppgaver og sensur. Denne sammenhengen er noe vi er svært opptatt av i vår egen InterAct-prosess, og innføring av sensorveiledninger vil være en praktisk hjelp som kan bidra til at vi tar et steg videre i riktig retning.

Videre er det et mål at sensorveiledningene fører til bedre kvalitetssikring av sensuren og nivået mellom sensorene og mellom ordinær sensur og klagesensur. Og sist, men ikke minst, vil sensorveiledningene gi viktig og etterspurt informasjon til kandidatene om sensuren og vurderingskriteriene som ligger til grunn for karaktersettingen. Vi har mottatt mange klager over eksamenssensur fra studenter den senere tiden – håpet er at innføringen av sensorveiledninger vil demme opp for noe av denne klagestrømmen.

Generelle retningslinjer

Kravet om sensorveiledning gjelder alle eksamener, både skriftlige, muntlige, praktiske og kliniske. Sensorveiledningen skal imidlertid utarbeides i samsvar med fagets egenart, med utgangspunkt i studieprogrammets og emnets læringsutbyttebeskrivelse (LUB) og fagmiljøets tradisjoner for gjennomføring av eksamen og sensur. Det er viktig at sensuropplegget beskrives slik at det fremstår klart og transparent også for studentene.

Som nevnt er det forventet at beskrivelsen vil være med på å sikre samsvar mellom LUBer, eksamensoppgaver og karakteren som gis. Sensorveiledningen skal gjøres tilgjengelig for kandidatene, og bør foreligge før eller samtidig med eksamensoppgaven. Tidspunkt og metode for offentliggjøring vil imidlertid variere, avhengig av type eksamen og sensorveiledningens art.

Sensorveiledninger for ulike eksamenstyper

Sensorveiledninger kan utarbeides på mange ulike måter, avhengig av type eksamen og faglig kontekst:

  • De kan være generelle, generiske beskrivelser som er uavhengige av bestemte eksamener eller semestre, eller de kan være en fagspesifikk beskrivelse som er tilpasset en enkelt eksamen. En kombinasjon av disse to ytterpunktene er også mulig.
  • De kan ta utgangspunkt i emnebeskrivelsen og utarbeides som et ledd i forberedelsen av eksamensoppgavene, utarbeides parallelt med eksamensoppgavene som et ledd i kvalitetssikringen av disse, eller utarbeides etter at eksamensoppgavene er ferdig utarbeidet.

Veiledninger

En arbeidsgruppe ved UiO har utarbeidet et notat som gir en grundig gjennomgang av arbeidet med sensorveiledninger ved UiO (pdf). Basert på dette arbeidet har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet nedsatt en arbeidsgruppe som nå utarbeider en veileder for sensorveiledninger ved vårt fakultet. Deretter skal vi samle erfaringer fra årets sensurarbeid ved instituttene, og ta en gjennomgang i fakultetets studieutvalg på nyåret med mål om å dele erfaringer og god praksis. Kan hende må veilederen justeres noe etter dette.

Målet er at sensorveiledningene skal bidra til økt kvalitet i vårt arbeid med eksamener og sensur, som grunnlag for bedre læring, rettferdig sensur og økt trygghet for studentene våre.

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)