Solveig Kristensens blogg
Solveig Kristensen Solveig Kristensens blogg

Velkommen til min blogg på Titan.uio.no. Jeg er prodekan og nestleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Der har jeg et særlig ansvar for utdanning innen realfag og teknologi og fakultetets likestillingsarbeid. Utvikling av studieprogrammer og læringsmiljø ved fakultetet leder jeg via vår utdanningssatsing InterAct i samarbeid med instituttenes utdanningsledere og studenter i fakultetets Studieutvalg. Likestillingsarbeidet har et særlig fokus på flere kvinner i topp akademiske posisjoner, som jeg leder via det NFR-finansierte prosjektet FRONT.

Jeg arbeider også tett opp mot vår prorektor om utvikling av UiOs utdanning sammen med prodekaner fra de andre fakultetene. Jeg har over flere år vært involvert i utvikling av UiOs digitale læringsmiljø, med etablering av digital eksamen og innføring av digital læringsplattform. Nå står arbeidet med etablering av læringssentre ved UiO (LINK) og fakultetet (KURT) sentralt for å videreutvikle vår undervisning bygget på forskningsbasert kunnskap om studentenes læring. Nasjonalt jobber jeg for utvikling av realfagsutdanningene ved å skape arenaer for erfaringsdeling og bedre vilkår for realfagene. Dette arbeidet gjør jeg som nestleder i den fagstrategiske enheten for MNT-fag (Matematikk, Naturfag, Teknologi) i Universitets og Høgskolerådet.

Jeg er utdannet Cand.pharm. og Dr.scient. ved UiO, og er professor i galenisk farmasi ved Farmasøytisk institutt. Jeg har særlig forsket på innvirkningen av UV-stråling og synlig lys på legemidlers stabilitet, og betydningen av dette i terapeutisk sammenheng – både positivt ved utvikling av nye legemiddelteknologier og negativt pga. nedbrytning med tap av effekt og mulige bivirkninger. For tiden er det liten tid til forskning, og jeg avsluttet min siste veiledningsoppgave i 2016 i samarbeid med Bayer der vår ph.d.-kandidat forsket på opprensing av målstyrte Th-konjugater for radioterapi av kreft.

Privat er jeg gift og har to sønner. Fritiden foretrekker jeg å tilbringe utendørs i skog og på fjellet, men jeg sier ikke nei til en god film, bok eller TV-serie. Jeg holder meg i form med litt pilates og aerobic, og så er jeg tilhenger av å sykle til jobb – hele året når det er mulig.

Denne bloggen vil i stor grad handle om alt som gjelder høyere utdanning og læringsmiljø - særlig realfagsutdanning. Jeg vil i tillegg blogge om andre områder jeg arbeider med, som likestilling og kjønnsbalanse i akademia, karriereutvikling og meritteringssystemet og samarbeid med arbeidslivet.

Solveig Kristensen

Prodekan og nestleder ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, med ansvar for utdanning og likestilling.

Opptatt av Universitetet som en viktig samfunnsaktør og kunnskapsleverandør ved utdanning av kandidater og forskning innen realfag og teknologi.

Mest lest siste syv dager

Feil!
Forespørsel om mest lest returnerte en feilmelding.