Artikkel

Vi tar studentenes helse og trivsel på alvor

Vi tar studentenes helse og trivsel på alvor

Gruppebilde

På onsdag ble Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) publisert. Vi er i det store og hele godt fornøyd med tilbakemeldingen fra våre studenter, og ser at vår langsiktige satsing på studentenes læringsmiljø gir effekt. Samtidig viser rapporten at mange studenter opplever ensomhet og strever med alvorlige psykiske plager. Dette tar vi på alvor.

I overkant av 1100 realfag- og teknologistudenter ved UiO har svart på undersøkelsen, som gir oss et godt tallmateriale for videre arbeid.

Psykisk helse

SHoT-undersøkelsen gir et alvorlig bilde av studenters psykiske helse. På lik linje med landet og UiO opplever hele 30% av våre studenter ved fakultetet ensomhet. Dette reflekteres i hvordan de opplever sin egen livskvalitet – et tema som fanges opp i ForVei-samtalene som vi tilbyr alle våre studenter. Der får studentene også veiledning over i helsetjenesten ved UiO når det er behov for dette.

Trivsel

Fakultetets studenter ser ut til å trives godt i Oslo. De rangerer studentmiljøet i Oslo by høyest av alle UiOs studenter, og trives like godt som landsgjennomsnittet gjør i sin studentby - selv om boligtilbudet rangeres mye lavere. Fakultetets fadderordning rangeres langt høyere enn landsgjennomsnittet og ved UiO for øvrig. Det er vi skikkelig stolte av, og jeg tilskriver våre flotte faddere og faddersjefer æren for dette! Og til tross for at studiene er tøffe og våre studenter ligger på stryktoppen ved UiO og over landsgjennomsnittet, oppgir de at trivselen med studiet er mye høyere enn landsgjennomsnittet og ved et samlet UiO. Dette viser at systematisk arbeid med læringsmiljø og studentoppfølging gir effekt. 

Alkohol 

En overvekt av fakultetets studenter ønsker seg flere alkoholfrie studenttilbud, og mange mener at det drikkes for mye i studentmiljøet. Det tar vi på alvor, og jeg vil fortsette min dialog med fakultetets studentutvalg MNSU om hvordan vi kan bidra til flere alkoholfrie studentarrangementer. Samtidig understreker dette betydningen av at fakultetets programseminarer er helt alkoholfrie. Formålet med denne store satsningen er jo nettopp å skape trygget og tilhørighet til medstudenter, studiemiljø og studiested. 

Seksuell trakassering

For første gang ble det stilt spørsmål om seksuell trakassering. 19 % svarer de har vært utsatt for seksuell trakassering, 80 % av disse har skjedd andre steder enn studiestedet. Andelen er lavest ved UiO og langt lavere enn landsgjennomsnittet, men likevel alt for høyt. Si fra-systemet og Studentombudet ved UiO har en viktig funksjon i denne sammenheng.

Læringsmiljø

SHoT-undersøkelsen gir en god indikasjon på at fakultetets langsiktige satsing på studentenes læringsmiljø er verdt investeringene. Fakultetsadministrasjonen har i samarbeid med instituttene over lang tid bygget opp en organisasjonsstruktur og – kultur som setter studenten i fokus. I tillegg til mange lokale studenttilbud ved instituttene jobber vi sammen om mottaksuka og fadderordningen, programseminarene, tenketorsdag og Hawai-onsdag. Studentene følges opp gjennom hele året av MN-studieinfo, som mottar over 11000 studenthenvendelser hvert år. Selv om bygningsmassen er gammel har vi de siste årene fått på plass de flotte nye læringssentrene Bikuben ved IBV, Entropia ved Fysisk institutt og Episenteret i ZEB-bygget. Studentene har også tilbud om flotte læringslokaler, faglig oppfølging og mange arrangementer ved Realfagsbiblioteket.

Fakultetet vil fortsatt ha stort fokus på studentenes helse og trivsel. God helse og trivsel er en forutsetning for å lykkes faglig!

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)