Artikkel

Digital21 - Digitale grep for norsk verdiskaping

Digital21-robotikk
PhD-student Tønnes Nygaard presenterer robotet DYRET for statsråd Torbjørn Røe Isaksen og styringsgruppens leder Morten Dalsmo.

Digital21 - Digitale grep for norsk verdiskaping

Digital21-rapporten er nå overlevert statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Overleveringen skjedde på Universitet i Oslos i robotikk-gruppa lokaler ved Institutt for informatikk. Statsrådet fikk også møte to av våre studenter som demonstrerte noe av det som skjer i forskningsfronten innen robotikk og lærende systemer.

Digital21-Dalsmo
Morten Dalsmo presenterer rapporten for statsråd Torbjørn Røe Isaksen med flere. Foto:Morten Dæhlen

Digital21 er en nasjonal strategi utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Hensikten med strategien er å gi et digitaliseringsløft for norsk næringsliv. I tillegg til en bred drøfting av digitale utfordringer og muligheter for norsk næringsliv gis 64 konkrete anbefalinger som til sammen skal bidra til å løfte norske virksomheters evne til å møte omstilling, utvikle og ta i bruk nye løsninger i en stadig mer gjennomdigitalisert verden.

Mange av de 64 tiltakene har betydning for universitets og høyskolesektoren.  Jeg er særlig glad for rapportens klare anbefalinger knyttet til økt satsing på kunnskapsutvikling innen generisk IKT/informatikk. Det pekes også på behovet for økt langsiktighet i disse satsingen, noe som er nødvendig for å utvikle fagmiljøer som over tid leverer forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå.  IKT-sikkerhet har naturligvis fått stor plass i rapporten, men ikke på bekostning av andre viktige områder i kjernen av IKT-faget/informatikk. I tillegg til behovet for generiske kompetanse innen IKT/informatikk trekker rapporten frem temaene kunstig intelligens, stordata (”big data”), autonome systemer og tingenes internett (”Internet of things”) som særlig viktig i årene som kommer.

Jeg er også fornøyd med at Digital21 fremhever betydningen av økt fokus på digital kompetanse i alle typer utdanninger og på alle nivåer i utdanningssystemet - fra barnehage til høyere utdanning. 

Jeg har hatt gleden av å sitte i styringsgruppen for Digital21. Som representant for akademia i denne gruppen vil jeg særlig takke mine styringsgruppekolleger fra næringslivet og organisasjonene i næringslivet for deres store og positive engasjement for utdanning og grunnleggende langsiktig forskning innen IKT/informatikk.  Jeg vil videre fremheve Morten Dalsmo, direktør for Sintef Digital, som har ledet styringsgruppen på glitrende vis. Vi har også hatt et strålende sekretariat fra DigitalNorway - Toppindustrisenteret med den svært skriveføre ”21-eksperten” Trond Moengen i spissen.  DIGITAL21-rapporten og underliggende rapporter kan du finne her. Les også Regjeringens pressemelding, samt et par andre som har kommentert saken og lanseringen.

StyringsgruppeDigital21
Styringsgruppen for Digital21 sammen med statsråden etter at overlevering var unnagjort. Bakerst står en stolt dekan som hadde gleden av å være en del av vertskapet under overleveringen.

 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)