Artikkel

Hjertelig velkommen til et nytt studieår

UiO
Fra velkomstseremonien på Universitetesplassen. I år er den 12. august kl. 15.00.

Hjertelig velkommen til et nytt studieår
Universitetet i Oslo utdanner morgendagens arbeidskraft

Om få dager er det studiestart for nærmere 1500 nye bachelorstudenter innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Det er også nytt semester for omlag 4500 bachelor- og masterstudenter som kommer tilbake fra sommerferie, sommerjobb eller en kombinasjon. Hjertelig velkommen til alle!

Forskning og utdanning innen matematiske fag, naturvitenskap og teknologi er hovedelementene i vårt samfunnsoppdrag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo (UiO). Vår utdanningsambisjon er at våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt. Våre verdier og ambisjoner for realfag og teknologi ved UiO og for Norge kan du lese mer om i vår rykende ferske strategi - Kunnskapsutvikling for en verden i endring – realfag og teknologi mot 2030.

I 2013 definerte vi vårt store utdanningsprosjekt Kultur for læring som nå videreføres i den nye strategien mot 2030. Dette prosjektet har vært og er omfattende - her trekker frem noen viktige elementer:

Fag og læring

Alle studieprogrammene har gjennomgått store endringer. En viktig årsak til omleggingen som er gjennomført de siste årene har vært å tilrettelegge for kontinuerlig fornyelse av studieprogrammene, både det faglige innholdet og når det gjelder bruk av nye læringsformer. Videre har vi vært opptatt av å få til en mer systematisk integrasjon av ulike generiske ferdigheter i utdanningene, bl.a. trening i kommunikasjon og formidling, samhandling i grupper og på tvers av fagområder, etisk refleksjon og lignende.

Trivsel og mangfold

Med fokus på trivsel og mestring er første semester radikalt endret, og vi arbeider aktivt med videreutvikling av læringsmiljøet gjennom alle semestrene. Alle bachelorprogrammer har også fått et utviklingssemester, primært 5. semester, der studentene oppfordres til å gjøre noe som utfordrer litt, for eksempel studieopphold i utlandet (utveksling), studieopphold på Svalbard, praksis i bedrift eller hos utvalgte enheter i offentlig sektor. Dette semesteret, som vi har gitt tittelen Nye perspektiver, kan også benyttes til å bygge opp tverrfaglig kompetanse, f.eks. ved å ta emner fra UiOs brede portefølje av emner i hele den vitenskapelige bredde. Forskerlinjen i informatikk bruker dette semesteret til å gi forskningsinteresserte studenter en tidlig introduksjon til hva det vil si å bli/være forsker.

Nye programmer

Helt nye programmer har også kommet til i løpet av de siste årene, herunder sommerens mye omtalte Honours-program i samarbeid med Det humanistiske fakultet. Et annet relativt nytt og svært populært program er Informatikk: digital økonomi og ledelse (DIGØK). På masternivå har vi etablert flere nye programmer de siste årene, bl.a. det populære programmet Fornybare energisystemer der det første kullet starter denne høsten.

Utdanning på internasjonalt toppnivå

Utdanningene innen realfag og teknologi ved UiO holder et meget høyt internasjonalt nivå og er tett koblet til forskning, både faglig og pedagogisk. Utdanningene bygger på fremragende forskning i matematiske fag, innen naturvitenskapene og teknologi, og undervisningen baseres i stadig større grad på forskningsfronten innen læringssentrerte arbeidsformer. Alle våre programmer kjennetegnes ved en gjennomtenkt synergi mellom faglig fordypning og utvikling av tverrfaglig kompetanse hos studentene. Som student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil du møte et stort antall prisbelønte lærere. For å sikre internasjonalt toppnivå på våre utdanninger prioriterer UiO samarbeid og utveksling med noen av de beste universitetene i verden. 

Digital kompetanse

UiO er internasjonalt kjent for integrering av digital kompetanse i utdanningene innen matematiske og naturvitenskapelige fag. Dette inkluderer bruk av beregninger (computing) i alle bachelorprogrammer fra første semester og integrering av beregningsaspekter videre i alle studieprogrammer gjennom bachelor og master.  UiO har også et Senter for fremragende undervisning på området – Centre for Computing in Science Education. I tillegg til at digital kompetanse er integrert i alle utdanninger innen matematiske og naturvitenskapelige fag tilbyr UiO en omfattende utdanning i hele bredden av informatikkfaget. UiO vektlegger også at studenter (og ansatte) skal samhandle i moderne digitale læringsomgivelser fra oppstart til ferdige grader.

Ettertraktede kandidater

Realister og teknologer fra UiO utdannes for å bli aktive problemløsere. Det er slike kandidater som skal løse dagens og morgendagens utfordringer blant annet innen klima, miljø og helse. Men dette innebærer mer enn å være problemløsere - våre kandidater må også lære å stille de gode spørsmålene, legge premissene for fremtidens forskning og den fremtidige samfunnsutviklingen, og formulere de viktige problemstillingene vi ennå ikke kjenner. Derfor står spørsmål knyttet til bærekraft sentralt i alle våre utdanninger. Flere av studieprogrammenene, særlig innen informatikk, henter også emner fra humaniora og samfunnsfag. Og vi henter lærerkrefter fra næringsliv og offentlig forvaltning for å gi studentene førstehånds kjennskap til konkrete anvendelser.

Universitetet i Oslo utdanner realister og teknologer for hele bredden av arbeidslivet, men vi har et særlig ansvar for utvikling av de beste universitetslærerne og utdanning av høyt kvalifiserte lærere for skolen. Knyttet til de naturvitenskapelige disipliner er det også viktig å fremheve vårt ansvar for utdanning av høyt kvalifiserte farmasøytiske kandidater til helsevesen, forvaltning og næringsliv.

Form og uttrykk

Ambisjonene over fordrer et læringsmiljø som tilrettelegger for individuell motivasjon og mestringsfølelse. Dette fordrer at studentene får utvikle sin kreativitet og lære på ulike måter, både på egenhånd og gjennom andre. Ikke minst skal studentene lære å lære, både alene, med andre studenter og med lærere. Dette er kjernen i den akademiske tradisjonen, en forskertilnærming til kunnskap, og er bærekraftig over tid selv når samfunnet endrer seg raskt.  Dyktige lærere har en viktig rolle, men uten engasjerte studenter er det umulig å skape gode læringsmiljøer.

Livet rundt studiene

Helt avgjørende for høy studiekvalitet er trivsel, både i læringssituasjonen og utenfor. Vi tilbyr veiledning og samtaler med dyktige veiledere som skal bidra til bedre mestring av studenttilværelsen og øke motivasjonen for studiene. Studentforeningene har en særlig viktig rolle med alle sine sosiale møteplasser, og ved UiO er vi veldig stolte av at vi har et åpent og inkluderende studentmiljø. Studentenes fagutvalg på instituttene er også viktige da disse både bidrar med evalueringer av undervisningen og på ulikt vis bidrar i selve undervisningen.

En utfordring er at det er knapt med studentboliger i Oslo, så helt til slutt et lite valgkamputspill: Om du tilhører den ene eller den andre siden i norsk politikk, heter Jonas eller Raymond eller Erna eller Siv: Bygg flere studentboliger! Tenk grønt og bygg disse så nær de store utdanningsinstitusjonene som mulig.

...og nok en gang!

Hjertelig velkommen til Blindern, et av verdens vakreste universitetsanlegg der du som student gjennom de neste årene skal tilegne deg kunnskap og bygge din fremtid!

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)